• Misyon & Vizyon
 • Kalite Politikası
 • Çevre Politikası
 • Müşteri Memnuniyeti
 • İş Güvenliği
 • İş Sürekliliği
 • İş Etiği
 • Bilgi Güvenliği
 • Sıfır Kaza
 • Aydınlatma Metni
 • Sürdürülebilirlik Raporu
 • Çerez Politikası

MİSYON & VİZYON


Misyonumuz

Paydaşlarına değer katarak geniş ürün yelpazemiz ile kaliteden ödün vermeden, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm ortağı olmak.


Vizyonumuz

Ölçü kontrol enstrümanlarında global ölçekte, yenilikçi, değer üreten lider marka olmak.


Değerler

Yasal, meşru ve lekesiz ticaret yapan, paydaş memnuniyetini önemseyen ve sorumluluklarını bilen, kaynakları tasarruf ilkesi ile verimli kullanan, çevreye karşı saygılı ve duyarlı olan, nitelikli ve motivasyonu yüksek insan kaynağına ve emeğe önem veren, farklı fikirlere açık olan, ürün ve hizmetlerde kalite ve süreç odaklı olmak.


STRATEJİK HEDEFLER


Marka Bilinirliği

Ensim Sensors markasının bilinirliğini tüm Türkiye’ye yaymak ve markanın algısının pozitif yönde gelişmesini sağlamak.


Ürün Çeşitliliği

Geniş ürün yelpazesi ve farklı ihtiyaçlara uygun özellikler ile seçenekler sunabilmek.


İzlenebilirlik

Üretimden satış sonrası hizmete kadar tüm aşamaların kayıt altına alındığı güçlü izlenebilirlik hizmeti sunabilmek.


Hızlı Çözüm

Hızlı çözüm ve teslim süresi sunabilmek, bu hizmeti Türkiye’nin her yerinde sağlayabilmek.


Kanıtlanabilir Kalite

Kalitemizi ispat eden sertifika ve belgeleri markamıza kazandırarak iş sahamızı genişletmek ve yetkinliğimizi gösterebilmek.


Çevre ve İSG

Çalışan sağlığı ve güvenliğini birinci sırada ele alarak insanlar ve doğa için en zararsız faaliyet standartları belirlemek.


Dijital Dönüşüm ve Yalın Üretim

Şirketin tüm süreçlerinde yüzümüzü dijital dönüşüme çevirmek üretimin yalın hale dönüştürülmesi.

KALİTE POLİTİKAMIZ


Kalite politikamız yasalara ve mevzuatlara uygunluk şartı ile;


Müşteri Odaklılık

Müşteri istek, gereksinim ve beklentilerini bilmek, sektörlere göre oluşabilecek ihtiyaçları belirleyerek çevre dostu ürünler sunmayı,


Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimine tam bağımlılığı sağlamayı,


Gelişim

Ürün kalitesini personel ve müşteri katılımı ile standartlara uygun, güncel ve iyileştirmeyi,


Aktif Katılım

Ortak aklı teşvik ederek mükemmel bir yönetim şekli oluşturmak ve iyileştirme sağlamayı,


Çevre ve İSG

Emniyet ve hijyen tedbirlerinin gerek ekipmanlarda, gerek ortamda gerekse de kişisel kullanım alanlarında alınmasını sağlayarak kazaya karşı sıfır tolerans politikası izlemeyi,


belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı, politikamızın paydaşlarımızın tarafından anlaşılmasını sağlarak, bilincin çalışmayı arttırmasına, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmesini ve geliştirmenin sağlanacağını yönetim olarak taahhüt ediyoruz.

ÇEVRE & ENERJİ POLİTİKAMIZ


Çevre ve Enerji Politikamız yasalara ve mevzuatlara uygunluğu şartı ve kalite yönetim sistemine uyumlu olarak;


- Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,


- Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, uygun çalışma ortamına yönelik insan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını,


- Faaliyetlerimizde tasarımdan itibaren doğal kaynak bilinçli ve verimli kullanımının sağlanması, dönüşümün desteklenmesini ve enerji verimliliğini sağlayan teknolojileri dikkate almayı,


- Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,


- Acil durumlara karşı yapılması gerekenler konusunda tüm personelimizin eğitilmesi ile hazırlıklı olmayı,


- İklim değişikliklerine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirecek uygulamayı,


- Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğu ile sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,


- Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,


- Uygunluk yükümlülüklerine yerine getirmeyi,


- Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını sağlayarak bilinçli çalışmayı arttırılmasını,


- Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirmesini ve geliştirmenin sağlanacağını


yönetim olarak taahhüt ediyoruz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ


Müşteri memnuniyeti politikamız yasalara uygunluğu şartı ve Kalite YS ne uyumlu olarak;


Ürün ve Hizmetlerimiz kapsamında müşteri istek ve geri bildirimlerini çözüme kavuşturup kapatılıncaya kadar;

- Müşteri Odaklı

- Şeffaf

- Erişilebilir

- Cevap verebilir

- Hesap verebilir

- Objektif davranmaya


Müşteri beklentilerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve memnuniyetin sağlanmasını, müşteri memnuniyeti politikamızın uygulanacağını, politikamızın paydaşlarımızın tarafından anlaşılmasını sağlarak, bilincin çalışmayı arttırmasına, müşteri memnuniyeti Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmesini ve geliştirmenin sağlanacağını


yönetim olarak taahhüt ediyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


İş sağlığı ve güvenliği politikamız yasalara ve mevzuatlara uygunluğu şartı ve kalite yönetim sistemine uyumlu olarak;


- Kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,


- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve sürekli takibini sağlamayı,


- Her tür riski hassasiyetle belirlemek, azaltmak, fırsata çeviren faaliyetlerde bulunmayı,


- Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı önceliğiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasındameydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almayı,


- İnsan sağlığı ve çevre bilinci farkındalığını artırmak amacıyla tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek geniş katılımlı faaliyetler ile beceri ve etkinlik kazandırmaya,


- Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,


- Uygunluk yükümlülüklerine yerine getirmeye,


- Politikamızın paydaşlarımızın tarafından anlaşılmasını sağlarak, bilincin çalışmayı arttırmasına,


- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirmesini ve geliştirmenin sağlanacağını


yönetim olarak taahhüt ediyoruz.

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ


İş sürekliliği politikamız yasalara ve mevzuatlara uygunluğu şartı ve kalite yönetim sistemine uyumlu olarak;


- Felaket gelmeden evvel prosesler ile ilgili risk analizlerini ve periyodik kontrollerini yapmayı, önleyici ve koruyucu tedbirleri almayı,


- Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın firmamıza güven duyduğu ve sağlam firma itibarımızı korumak için çalışmaya,


- Standartın şartları doğrultusunda iş sürekliliği kapasitemizi uygulamayı ve iyileştirmeyi,


- Her hangi bir acil durumda , çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın can güvenliğinin birinci öncelik olmasını ve iş etki analizinde belirlenmiş kritik işlemlerin yeniden başlatılmasını sağlamayı,


- Kontrolümüzün dışındaki olayları en az etkilenme ile atlatmak için gerekli alt yapıyı hazırlamayı,,


- Farkındalık eğitimleri ile sistemi tatbikatlar ile hazır tutmayı, planlamayı, ölçmeyi ve iyileştirmeyi


yönetim olarak taahhüt ediyoruz.

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ


Lonca kurulduğundan beri organizasyonumuzda, tüm üretim ve satış süreçlerimizde dürüstlüğü ve şeffaflığı ilke edinerek yolumuza devam ettik ve etmekteyiz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, bayilerimiz, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile iletişimimizde yüzde yüz şeffaflık, güven, eşitlik ve sorumluluk bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu ilkeleri benimsemek kurum içi ve dışı çalışma yaşantımızda tarafların birbiriyle saygı temelinde iletişim kurmasına olanak sağlamıştır.


Etik kurallarını oluştururken öncelikli düşüncemiz her çalışanın hakkı olduğunu düşündüğümüz çalışma ortamını yaratmaktır. Diğer bir amacımız ise tüm yönetici ve çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarının bilincinde olması adına olmuştur. Oluşturduğumuz ilke ve kurallara şirket bünyesindeki her bireyin uymaya özen göstermesi kurumumuzu en doğru şekilde ifade edebilmeyi, iş süreçlerimizi en ahlaklı şekilde geliştirebilmeyi, müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile dürüstlük ve şeffaflığa dayalı olan ilişkimizi devam ettirmeyi sağlayacaktır. Uzun yıllardır var olan değerlerimizi ve şirket içi etik kurallarını yazılı hale getirerek daha kalıcı hale gelmesini sağlamak istedik İş etiği ve kurallara itimat göstermeniz öncelikle kendinize ardından karşınızdakine gösterdiğiniz saygının ifadesidir. İlke ve kuralları benimsediğinize ve benimseyeceğinize olan güvenim sonsuzdur. İş ve iş dışı yaşantınızda sağlık, başarı ve sevgi dileklerimle.


GENEL MÜDÜR AYHAN ÖZTÜRK


Tüm Yönetici ve Çalışanlar aşağıdaki etik ilkelere uygun hareket eder:


Dürüstlük

Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalırız, herhangi bir yolsuzluğu ve çıkar amaçlı haksız rekabeti kabul etmeyiz.


Sorumluluk

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz.


Güvenilirlik:

Şahsi ve şirket güvenine, kurum saygınlığına zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmayız.


Sözünü Tutmak

Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye özen gösteririz. Üstlendiğimiz borçları zamanında ve eksiksiz yerine getiririz.


Müşterilerimiz

Müşterilerimizle tutarlı, adil ve özenli, saygı ve samimiyet temelinde iletişim kurarız.


İş Arkadaşlarımız

İş Arkadaşlarımız ile birbirimize her zaman adil ve saygılı davranırız. Güvene dayalı, istikrarlı, dürüst ilişkiler geliştiririz.


Ürünlerimiz

Hizmet ve ürünlerimizin güvenliği ve kalitesini her zaman en üst değerde tutarız. Ürün geliştirme süreçlerinde kaliteden asla ödün vermeyerek yüzde yüz şeffaflık ilkesiyle müşterilerimizin arzu ve isteğine yönelik geliştirmeler yaparız.


Gizlilik

Sorumluluğumuz dışında olan hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmayız. Rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ne iş yaşamı sırasında ne de işten ayrılma durumlarında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşla kat-i suretle paylaşmayız. Firma gizliliğine dikkat ederiz.


Yasalara Uyum

Şirket içindeki her birey tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasa-dışı ya da suç olacak faaliyetlere kesinlikle girmez. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.


Katma Değer Yaratmak

Şirket içi tüm bireylerin ortak amacı katma değer sağlayacak atılımlarda bulunmak. Fikirlerini özgürce sağlayabilecek saygı ortamını birbirlerine sağlamaktır. Ülkemize ve sektörümüze yenilik ve fayda sağlamak öncelikli amaçlarımızdandır.


En İyinin Peşinde Olmak

Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önleyen üretim süreçlerini destekleriz. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlarız.


Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Genel kural olarak, şirket varlıklarının kişisel kullanımından ve israfından kaçınırız.


Çevre Bilinci

Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlarız. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yaparız.


Çıkar Çatışması

LONCA çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. LONCA A.Ş dışında ek ve kişisel bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Bilgi güvenliği politikamız yasalara ve mevzuatlara uygunluğu şartı ve Kalite Yönetim Sistemi’ne uyumlu olarak;


- Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere çalışanların bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,


- Bilgi varlıklarımızı ve süreçlerimizin tespit edileceğini,


- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Lonca A.Ş. bilgi varlıklarını korumayı ve güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,


- Bilgi güvenliği olaylarının engellenmesi, kaçınılmaz durumlarda ise etkilerinin sınırlandırılmasını sağlamayı,


- İş sürekliliği ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetebilmeleri amacıyla çalışanlarımıza ilgili eğitimleri vererek farkındalığı arttırmayı


- ISO 27001:2022 standardına uygun bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, dokümante edilmesi ve belgelendirilmesini sağlamayı,


- Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,


- Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeye,


- Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını sağlayarak, bilincin çalışmayı arttırmasına,


- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirmesinin sağlanacağını,


yönetim olarak taahhüt ediyoruz.

SIFIR KAZA SÖZÜ


Lonca Makina San. Tic. A.Ş. için İş Güvenliği, çalışanların, kullanılan makina, tesis, araç ve gereçlerin, üretilen bilginin, üçüncü şahıslar nezdinde kazanılmış güven ve imajın, her türlü tehlike, yangın, zarar ve kayıptan korunmasıdır. İş Güvenliği işimizin sürdürülebilirIiğinin güvencesidir.


Seçmek zorunda kalırsak, işlerimizin kazasız yapılmasının, sırasıyla can güvenliği ve iş güvenliğinin, maliyet ya da zaman kazanmaktan daha önemli ye öncelikli olduğunu öğrendik.


Hepimizin başta kendi can güvenliğimizden birinci derecede olmak üzere, diğer çalışanları, malı, makinayı, bilgiyi ve imaji herhangi bir tehlikeye atmayacak şekilde çalışmaktan ve çalıştırmaktan, çalışılmasını gözetmekten, çalışılmadığı zaman uyarmaktan, kaza riskini sıfıra indirmek için gerekli tedbirleri alıp, girişimde bulunmaktan ve bunu sürdürmekten sorumlu olduğunu; hedefimizin SIFIR KAZA olduğunu; ve bunu sağlamak için yöneticiler de dahil, her seviyedeki çalışan, alt yüklenici ve ziyaretçilerimizin, yani hepimizin katkısının gerekli ve şart olduğunu, ünvanım ve kıdemim ne olursa olsun aksini düşünmenin kabul görmeyeceğini anladık.


Kendi can güvenliğimden öncelikle kendim sorumluyum. Üzerime düşen ve benden beklenen işleri yaparken asgari güvenlik şartları mevcut değilse, bunları sağlamaktan veya sağlanmasını talep etmekten de ben sorumluyum.


Sıfır kaza hedefini ve önemini aklımdan çıkarmayacağıma, altımızda ve çevremizde çalışanların da çıkartmamasını gözeteceğimize, gereğini yapmayanları uyaracağımıza, hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağımıza, ilgili can güvenliği ve iş güvenliği kurallarına uyacağımıza


yönetim olarak söz veriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU


Lonca Makina San. Tic. A.Ş. (Veri Sorumlusu), değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen KVKK (7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)'na istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında;


- Kanun gereğince, Veri sorumlusu ve Veri işleyen olarak hizmet ilişkinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.


- İş bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmeye bağlı ilişkiyi devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.


- Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız adresiniz, iletişim numaralarınız ve e-postalarınız , firma veya şahsi fatura bilgileriniz, müşteri temsilcilerimiz tarafından tarafınıza yöneltilen sorular, verdiğiniz cevaplar, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.


- Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla telefonla veya şahsen alınması durumu halinde ; kullanıcı güvenliğiniz için müşteri temsilcilerimiz tarafından istenilen bilgiler ve beyanlarınızın kayıt altına alınması ve diğer hizmetlerde talep edilen veri ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ile toplanabilmektedir.


- Özel nitelikli kişisel veri ; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ifade etmektedir. (Biyometrik ve genetik veriler alınmamaktadır.)


- Firmamız kural olarak müşterilerinden özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez, ancak 3.kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir. Örnek olarak; kimlik örneğinizde "din" hanesinin bulunması ve dini inancınızın yer alması halinde amaç özel nitelikli verinizin kayıt altına alınması olmasa dahi bulunduğu belge itibari ile özel nitelikli veri kapsamında olabilir.


Kanun’un İstisnalar başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir:


1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


6. Yukarıdaki 4. ve 5. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.


9. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen firmamızca yapılacak masrafları, Kanun'un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI


Genel İlkeler

Lonca'nın kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının ana hatları, sürekli iyileştirmek, çevreye duyarlı, topluma duyarlı süreçleri ile geleceğe olan sorumluluğunu ön planda tutarak şirketi daha ileri hedeflere taşımaktır.


"Sürdürülebilirlik Politikası", bütüncül bir yaklaşım kapsamında; sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri, şirket politikaları ve hedefleri çerçevesinde ele alınır.


Lonca2nın yönetim sistemleri kapsamında kalite, çevre, iş sürekliliği, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, enerji, iş sağlığı ve güvenliği politikaları tanımlanmıştır.


Lonca'nın dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan güvenilir bir iş ortağı olmak için;


- Kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikler, müşteri özel istekleri ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,


- Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamayı ve sürekliliğini sürdürmeyi,


- Kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırmak için ölçülebilir amaç ve hedefler belirleyip, takip etmeyi, amaç ve hedeflere uygun olarak gerekli tüm kaynaklarla şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,


- Kalitede sıfır hata, iş güvenliğinde sıfır kaza, işe bağlı sağlık sorunu ve yaralanmanın önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmayı,


- Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüşlerini almayı ve katılımını sağlamayı,


- Süreçlerin yönetimi ve yatırım planlamalarında hatasızlaştırma, risk & fırsat değerlendirme çalışmaları ve problem çözme metotları ile tehlike ve riskleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,


- Çevrenin korunması için çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, atıklarımızı ve doğal kaynakların tüketimini azaltmayı, ürün ve hizmet satın alımında enerjiyi verimli kullanılmasını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,


- Enerji performansının iyileştirmesine odaklanan ürün ve proses tasarım faaliyetlerinin desteklenerek, çevre ile uyumlu, temiz, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturup, faaliyetlerimizden etkilenen tüm paydaşlarımızın bilinç ve farkındalığını arttıracak programları oluşturmayı,


- Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,


- Çalışanların üretime inovatif katılımı için öneri ve ödül sistemini yaygınlaştırmak,


- Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak.


Şirketimiz, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen göstermeyi hedeflemektedir.


Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, şirketin kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, şirketin temel hedefleri arasında yer almaktadır.


Çevresel İlkeler

Şirketimiz vizyonunda, yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğu kadar, modern üretim alanında fayda sağlamak, üretim faaliyetinde çevreye duyarlı ve bu yönde sektöre destek olacak çalışmalar içerisinde yer almak ve öncü olmak önemlidir.


Yasal Türk Standartları, Avrupa Birliği Standartları ve Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak sürdürülebilir çevre anlayışını tüm proseslerinin bir parçası olarak benimser ve bu amaca katkı yapacak tüm çalışmaları destekler.


Şirketimiz çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirir, sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirir.


Bu çerçevede, kirliliğin önlenmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin minimize edilmesi, geri dönüşüme katkı sağlanması ve tüm bu çalışmaların mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi tüm faaliyetlerimizde dikkate alınır. Üretilen ürünlerin tasarımında, hammadde tedarik sürecinde, işlenmesi esnasında, tüm lojistik aşamalarında ve ürün ömrünü tamamladıktan sonraki etkileri göz önünde bulundurulur.


Şirketimiz belirlemiş olduğu çevre politikası ile sürekli iyileşmeyi desteklemeyi, sosyal sorumluluklarımızla çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için her zaman tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirecek bir kültür oluşturmayı, taahhüt eder.


Sosyal İlkeler

Lonca, tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutmaktadır.


Kurumsal yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerin yanı sıra, bunun Şirketin paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki "Sosyal Sorumluluk" faaliyetlerinin sürdürülmesine gereken önem vermeye çalışmaktadır.


Şirketimiz ilişkide olduğu tüm menfaat sahipleri ile ilişkilerini yasal düzenlemelere ek olarak, etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir.


Şirketin misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasında; gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme yeteneği bulunan insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sahip olduğu nitelikli personelin sürekli gelişimi ve motivasyonunun sağlanmasını esas alır. İşe alım koşulları, kariyer yönlendirme ve yükselme koşulları, parasal düzenlemeler ve sosyal yardımlar gibi konular şirket İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü’nde detaylı ve açık bir şekilde çalışanların bilgisine sunulmaktadır. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar, söz konusu yönetmelik çerçevesinde İnsan Kaynakları bünyesinde yürütülmektedir.


Çalışanların her birinin ayrı ayrı kişilik onuru ve yasalarla tanınmış bütün hakları yasal uygulamalar ve Etik Kurallar çerçevesinde korunmakta olup, insan kaynağımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü zemin hazırlanmıştır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.


Lonca, işe alım süreçlerinde ve çalışan eğitiminde fırsat eşitliğini ön planda tutmaktadır. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) özen gösterir. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirler almıştır. Yasal olarak da yasaklanmış olan çocuk işçi çalıştırılmamasına hayati önem verilmektedir.


Şirketimiz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar. Ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyar. Her seviyedeki personeli eğiterek ve bilgilendirerek herkesin kendisinden ve çalışma arkadaşlarından sorumlu olduğu bir yaklaşımı yerleştirmek için çalışır.


Lonca, kişisel verilerin korunması düzenlemelerine de yüksek seviyede uyum sağlanmakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimimiz yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yazılı ve sözlü gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır.


Şirketimiz, bütün paydaşlarıyla arasındaki hak ve sorumluluklarını hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk anlayışıyla yürütmektedir. Tüm paydaşlar ve menfaat sahipleri Şirket tarafından kamuya yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, finansal raporlar, internet sitesi ile yapılan duyurular vasıtası ile tam ve zamanında bilgilendirilmektedir.


Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan özen gösterilmektedir.


Şirketimiz, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu değerlendirmektedir. Geliştirilmesi planlanan Sürdürülebilirlik Politikamız ve uygulamalarımız çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde sürdürebilirlik endekslerinde yer alma konusu da değerlendirilebilir.


Kurumsal Yönetim İlkeleri

Lonca, faaliyet gösterdiği sektörde, doğru kurumsal yönetim uygulamalarının; yönetim stratejisinin belirlenmesi, etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ile Yönetim Kurulu çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin bilincindedir.


Şirketimiz tüm faaliyetlerini, kurumsal yönetim ilkelerinin dört esas unsuru olan "Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk" kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir.

Çerez Politikası


Son Güncelleme Tarihi: 15.06.2024Hoş Geldiniz!


LONCA A.Ş. web sitesini kullanırken çerezleri kullanmaktayız. Çerez Politikamız, sizinle kişisel bilgileriniz arasındaki ilişkiyi anlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu politika, çerezlerin kullanımını ve bu çerezlerle ilgili sizin haklarınızı açıklar.


1. Çerez Nedir?

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, web sitesinin sizinle etkileşimde bulunurken kullanıcı deneyiminizi geliştirmesine yardımcı olur.


2. Kullanılan Çerez Türleri

a. Zorunlu Çerezler: Web sitemizin temel fonksiyonlarını kullanabilmeniz için gereklidir. Bu çerezler olmadan, bazı özelliklere erişim sağlanamaz.
b. İşlevsel Çerezler: Sizin tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır. Örneğin, dil tercihiniz gibi bilgileri saklamak amacıyla kullanılır.
c. Analiz Çerezleri: Web sitemizin performansını ölçmek ve geliştirmek amacıyla kullanılır. Bu çerezler, ziyaretçi trafiği ve kullanım alışkanlıklarını analiz etmeye yardımcı olur.


3. Çerezleri Kontrol Etme

Tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri kontrol edebilir ve istediğiniz durumda reddedebilirsiniz. Ancak, bu durumda web sitemizin bazı özelliklerinin düzgün çalışmayabileceğini unutmayın.


4. Kişisel Veri Kullanımı

Çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler genellikle kişisel verilerle ilişkilendirilmez. Ancak, topladığımız kişisel verilerle ilgili olarak Gizlilik Politikamıza başvurabilirsiniz.


5. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Çerez Politikası, zamanla değişebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, zaman zaman bu sayfayı ziyaret ederek güncellemeleri kontrol etmenizi öneririz.


Herhangi bir sorunuz veya çerez politikamızla ilgili herhangi bir talebiniz varsa, lütfen bizimle iletişim sayfası üzerinden iletişime geçiniz.


Saygılarımızla,


LONCA A.Ş.

image
image
image
image

MEVCUT KATALOG

Ensim Sensors 2024 Katalog